Cordys

A Japanese ukiyo-e by Keisai Eisen

Estimate: $200


Lot Description

A Japanese ukiyo-e by Keisai Eisen, of a geisha playing a shamisen. Some distress. 350 x 240mm.