Cordys

A Roman Imperial coin

Estimate: $50


Lot Description

A Roman Imperial coin, Augustus Caesar 27BC-14AD Ephesus Dupondius.