Cordys

A W.W.I gun carriage saddle

Estimate: $300


Lot Description

A W.W.I gun carriage saddle, NZ made, with original padding.