Cordys

A Japanese shinto tanto in shirasaya

Estimate: $2,000 - $3,200


Lot Description

A Japanese shinto tanto in shirasaya, the tang signed Tadayoshi and dated 1615. The 345mm blade carved with horimono of gomabashi and ken; silver foiled habaki. Signature: Hizen Kuni Junin Tadayoshi Saku. Date: Keicho Nijunen Hachigatsu Kichijitsu